2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050048-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วชิร สืบปรุ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WASHIRA SUEBPRU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านการฟังภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PROGRESS OF WEB – BASE LEARNING ENVIROMENT TO ENCHANCE LISTENING SKILL FOR MATTHAYOM 4 ENGLISH – CHINESE STUDENT 
รายละเอียด ป.โท เทคโน โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 085-9270265 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มีนาคม 2563 คำสั่ง 054/2563 ลว.24มี.ค.2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 กรกฎาคม 2563 29%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร คำสั่ง ศศ.บศ.049/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-