2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050119-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทนุศักดิ์ บินศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANUSAK BINSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์คำถามเชิงวิพากษ์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN ANALYSIS OF STUDENTS’ CRITICAL QUESTIONS IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ศึกษา ป.โท (ปกติ) / โทรศัพท์ 0984453277 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 730/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562 (สอบครั้งที่ 2)
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2562 24% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ. 441/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-