2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050146-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรัญญู โสชาติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARANYOO SOCHAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ไขปัญหา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A study of learning achievement and ability to solve problems of adolescent risk behavior Of Mathayom Suksa 3 students by using problem-based learning 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการพิเศษ) โทรศัพท์ 090-7849808 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.591/2562 ลว.21 ส.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 กันยายน 2562 23% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ. 384/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-