2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050209-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RATANAPORN CHUMRASPHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMET OF CRITICAL READING ABILITY OF GRADE 11 STUDENTS USING THE SQ4R LEARNING ACTIVITY WITH MIND MAPPING TECHNIQUE 
รายละเอียด C&I การพัฒนาหลักสูตร โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 0845173969 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.588/2562 ลว.21 ส.ค. 2562
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 กันยายน 2562 Turnitin28%
D อนุมัติเค้าโครง 8 กันยายน 2562 ผ่านเว็ป
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.716/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 25 พฤศจิกายน 2562 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 30 มกราคม 2563 รอบทความ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่ง ศศ.บศ.389/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 751-761  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper