2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605060005-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏยา แจ้งสี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTAYA JANGSEE
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลช่องปากในผู้ป่วย มะเร็งโพรงหลังจมูกขณะได้รับรังสีรักษาหรือ ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Effect Of Oral Care Programs On Selected Outcomes Among Nasopharyngeal Cancer With Radiotherapy Or Concurrent Chemoradiotherapy : OCP 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 202/2564 ลว.12 ต.ค.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-