2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060009-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิสมัย อันพันลำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHITSAMAI ANPANLAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PREDICTORS OF FLUID RETENTION PREVENTION BEHAVIOR AMONG PATIENTS WITH HEART FAILURE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 2 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มีนาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 30 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 237/2561 ลว.18 ก.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-