2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060021-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นันทพร โขลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NANTHAPORN KHOLA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดของทารกแรกเกิดระยะวิกฤตที่ได้รับหัตถการที่ก่อให้เกิดความปวด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF CLNICAL NURSING PRACTICE GUIDELINE IMPLEMENTATION ON PAIN MANAGEMENT FOR NEWBORNS RECEIVING PAINFUL PROCEDURES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 11 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 213/2561 ลว.3 ก.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 68/2563 ลว.17 เม.ย.63