2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060092-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MAO EAM ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MAO EAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้ Common Sense Model ต่อการรับรู้เจ็บป่วย ความรู้ และสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of an Education Program-Based on the Common Sense Model on Illness Perceptions, Knowledge, and Self-Efficacy among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปัทมา สุริต คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 32/2561 ลว.29 ม.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of an Education Program-Based on the Common Sense Model on Illness Perceptions, Knowledge, and Self-efficacy among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Cambodia 
ชื่อวารสาร Nursing science journal of thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing, Mahidol University 
ISBN/ISSN 0125-8885  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 September 2019 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน October - December   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ