2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060101-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. DUONG THI DIEU HUONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. DUONG THI DIEU HUONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยคัดสรรของสมรรถนะหลักของพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ประเทศเวียดนาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Selected factors of core competency among staff nurses at one University Hospital, Vietnam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 21 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 17 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2562 ลว.14 พ.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2562 ลว.14 พ.ค.62
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A study of core competency among staff nurses at a University Hospital in the Socialist Republic of Vietnam 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสาตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Nursing Science and Health, Faculty of Nursing, Khon Kaen University) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN Journal of nursing science and health  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 July 2020 
ปีที่ 43  ฉบับที่ No1 
เดือน October-December, 2020  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ