2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060109-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss LE THI HUONG VAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LE THI HUONG VAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัด ประเทศเวียดนาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS RELATED TO QUALITY OF WORK LIFE AMONG NURSES AT PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL, VIET NAM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 17 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 117/2562 ลว.14 พ.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 117/2562 ลว.14 พ.ค.62
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Quality of work life among nurses working at a province general hospital in Viet Nam: A cross-sectional study. 
ชื่อวารสาร Central European Jouranl of Nursing and Midwifery 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร European  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 September 2020 
ปีที่ 4/2004  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Quality of work life among nurses working at a province general hospital in Viet Nam: A cross-sectional study.  
ชื่อวารสาร Central European Jouranl of Nursing and Midwifery  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร European  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 September 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ