2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060109-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss LE THI HUONG VAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LE THI HUONG VAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัด ประเทศเวียดนาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS RELATED TO QUALITY OF WORK LIFE AMONG NURSES AT PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL, VIET NAM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 17 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 117/2562 ลว.14 พ.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ ยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 117/2562 ลว.14 พ.ค.62