2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070009-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JENJIRALAI PHANPHAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารสกัดจากเกสรบัวหลวงต่อประสิทธิภาพด้านความจำและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอมีลอยด์บีตา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Nelumbo nucifera stamen extract on cognitive perfoemance and oxidative stress in amyloid beta induced rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 กรกฎาคม 2562 Turnitin 17%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 เมษายน 2563 คำสั่งที่ 544/2563 ลว 9 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 20 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 24 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง คำสั่งที่ 1309/2561 ลว 19 กค 61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 333/2562 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Nelumbo nucifera Stamen Extract on Memory Deficits in Aβ-induced Rat 
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand  
ISBN/ISSN 0857 3123  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 February 2020 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน May-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 266-271  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Nelumbo nucifera Stamen Extract on Recognition Memory and Oxidative Stress in amyloid-β Induced Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 42nd Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT 42)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมกายวิภาคศาสตร์เเห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16-17  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract