2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070018-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นงคราญ เอ่งฉ้วน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NONGKRAN EANGCHUAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของยีน BPSL1665 ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสภาวะที่มีการสร้างไบโอฟิล์ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A role of BSPL1665 on biofilm-induced antibioctic resistance in Burkholderia pseudomallei 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 261/2562 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2562 Turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 907/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คำสั่งที่ 907/2561 ลว 30 พฤษภาคม 2561