2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070022-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รินจง พรมสอน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RINJONG PROMSON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) คุณลักษณะของเชื้อไวรัสซิก้าที่แยกได้จากผู้ป่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Characterization of Zika virus Northeastern Thailand isolates 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 166/2562 ลว 25 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2562 คำสั่งที่ 2187/2562 ลว 16 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 2 มกราคม 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ คำสั่งที่ 942/2561 ลว 4 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 942/2561 ลว 4 มิถุนายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Natural infection of Zika virus in Aedes mosquitoes in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ครั้งที่ 29 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้า   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 29  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30-41  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมไวรัสวิทยา /1/เรือนแก้วการพิมพ์ 947 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper