2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070023-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิชญ์รจิต บุญเจษฎารักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WICHARAJIT BOONJETSADARUHK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของ Mycobacterium avium complex โดยใช้ Multilocus Sequence Typing (MLST) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Genetic analysis of Mycobacterium avium complex using Multilocus Sequence Typing (MLST) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 1154/62 ลว 20 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 กันยายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 802/2563 ลว 18 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 24 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คำสั่งที่ 1347/2561 ลว 26 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Species distribution of Mycobacterium avium complex isolated from pulmonary and extrapulmonary sites of the patients in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สถานที่จัดประชุม ศุนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1014-1021  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper