2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070023-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิชญ์รจิต บุญเจษฎารักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WICHARAJIT BOONJETSADARUHK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของ Mycobacterium avium complex โดยใช้ Multilocus Sequence Typing (MLST) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Genetic analysis of Mycobacterium avium complex using Multilocus Sequence Typing (MLST) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 1154/62 ลว 20 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 กันยายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 802/2563 ลว 18 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 24 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Good
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 6 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คำสั่งที่ 1347/2561 ลว 26 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Species distribution of Mycobacterium avium complex isolated from pulmonary and extrapulmonary sites of the patients in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สถานที่จัดประชุม ศุนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1014-1021  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper