2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605070034-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุสรณ์ เปาะสะเกษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUSON POASAKATE
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของสารสกัดติ้วขาวต่อความดันเลือด การทำงานของอัณฑะและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยแอลเนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of Cratoxylum formosum Dyer extract on blood pressure,testicular function and oxidative stress in L-NAME -induced hypertensive rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 2053/2561 ลว 8 พย 61
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2561 tunitin 25%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 438/2562 ลว 21 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 19 เมษายน 2562 สอบผ่านไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 4 มิถุนายน 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 1105/2561 ลว 21 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เทอดไทย ทองอุ่น คำสั่งที่ 1105/2561 ลว 21 มิถุนายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Cratoxylum formosum Dyer Extract on Sperm Motility and Concentration in L-NAME Hypertensive Rats 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 April 2019 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ