2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070035-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑาริณี บรรหาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTHARINEE BANHALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาอีแทมบูทอลในเชื้อ Mycobacterium tuberculosis 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study of in-vitro mutagenesis associated with ethambutol resistance in Mycobacterium tuberculosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 729/2562 ลว 10 พค 62 สอบวันที่ 16 พค 62
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท คำสั่งที่ 1192/2561 ลว 9 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อรุณนี สังกา คำสั่งที่ 1192/2561 ลว 9 กรกฎาคม 2561