2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070038-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตนาภรณ์ ใจดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATTANAPORN JAIDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เฟนฟอร์มินยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Phenformin inhibits growth and metastasis in cholangiocarcinoma cells 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 729/2562 ลว 10 พค 62 สอบวันที่ 22 พค 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1386/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1386/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Phenformin suppresses proliferation of cholangiocarcinoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1150-1155  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antimetastatic effect of phenformin in cholangiocarcinoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม Pre-Congress Symposium2019: Precision Medicinein Cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 สิงหาคม 2562 ถึง 6 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Cholangiocarcinoma Research Institute 
สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยาย 3 ชั้น 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue 2019 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 32  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ
รายละเอียด โครงการเเก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับเเละมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2561