2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070042-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณิศิตา ไชยหงษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NISITA CHAIHONGSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารสกัดดอกอัญชันต่อความดันเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทความดันเลือดสูงแบบหลอดเลือดแดงรีนอลตีบ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Clitoria ternatea L. extract on blood pressure and oxidative stress in 2K-1C rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 2052/2561 ลว 8 พย 61
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2561 tunitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 432/2562 ลว 19 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 19 เมษายน 2562 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 4 มิถุนายน 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 1454/2561 ลว 16 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ คำสั่งที่ 1454/2561 ลว 16 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Clitoria ternatea L. aqueous extract on blood pressure and oxidative stress in renovascular hypertensive rats 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 April 2019 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน August-September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ