2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605110015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เกษสุดา ไชยสมคุณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss GEDSUDA CHAISOMKUN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายกลุ่ม BTEX ของช่างพ่นสีรถยนต์ ในอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) RISK ASSESSMENT ON BTEX EXPOSURE OF CAR PAINTERS IN AUTOMOTIVE PAINT SHOP 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2561 ศธ 0514.11.1/5933
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 305/2561 ลว.25/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารสุขศาสตร์ ที่ 305/2561 ลว.25/7/2561