2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605110034-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธมลวรรณ ใจเกษม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THAMONWAN CHAIKASEM
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factor Association with cholinesterase Levels in Blood of Agriclturists in yongom sub-distict Thakantho District Kalasin Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 มกราคม 2562 มข 0301.9.1/171
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2562 มข.0301.9.1/1734
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 268/2561 ลว.10 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-