2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110037-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปรียะพร ระมัยวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PREEYAPORN RAMAIWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS ASSOCIATED WITH CHOLINESTERASE LEVELS IN BLOOD OF AGRICULTURISTS IN YANGOM SUB-DISTRICT, THAKHANTHO DISTRICT, KALASIN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ธันวาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ธันวาคม 2561 ผ่าน
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 มกราคม 2562 มข 0301.9/171
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2562 มข 0301.9/175
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤศจิกายน 2562
F รับรองการแก้ไข 22 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 เมษายน 2563 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ