2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110042-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิตรลดา อ่อนสุระทุม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JITLADA ONSURATUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปริมาณและชนิดขอเงชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสารกรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Quantity and type of microorganism in indoor air at the passenger terminal: a case study of International Airport 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2561 ศธ 0514.11.1/5825
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 28 มิถุนายน 2562 อว. 660301.9.1/2790
F รับรองการแก้ไข 9 สิงหาคม 2562 อว.660301.9.1/3698
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 283/2561 ลว.17 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง  
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
ISBN/ISSN print ISSN 0858-8899 online ISSN 2651-2033  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2562 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ