2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110111-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เปมิกา ออประเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PEMIKA ORPRASERT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระบาดวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH SMARTPHONE ADDICTED BEHAVIOR AMONG HIGHSCHOOL STUDENTS IN KALASIN TOWN MUNICIPALITY MUANG DISTRICT KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/5337
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 ตุลาคม 2561 ที่ ศธ 0514.11.1/5336
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 13 มิถุนายน 2562 อว.660301.9.1/2468
F รับรองการแก้ไข 25 มิถุนายน 2562 อว.660301.9.1/2703
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 314/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-347 057 ต่อ 42825 
ISBN/ISSN 1906-1137  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ