2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิตลดา กิตยคม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITLADA KITTAYAKHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์องค์ประกอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลกุมภวาปี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Analysis of expenditure component of inpatient services in Kumpawapi Hospital 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 241/2561 ลว.25 กรกฎาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ Costs of Admission to Kumphawapi Hospital in Patients with Pneumonia  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-มี.ค.   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ