2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150013-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เปมิกา ยี่ทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAYMIKA YEETHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทที่เป็นจริงในปัจจุบันและบทบาทที่พึงประสงค์ของเภสัชกรต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ACTUAL ROLES AND DESIRABLE ROLES OF PHARMACISTS FOR PHARMACEUTICAL CARE IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 8 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 9/2561 ลว.9 มค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-