2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150016-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHULEEPHORN PITAYAKITTIWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา vancomycin กับผลการรักษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Correlation of pharmacokinetics and pharmacodynamics of vancomycin and treatment outcomes 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 212/2561 ลว.5 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-