2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150017-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรรณวดี อุปนันท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PUNNAWADEE UPANAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสมเหตุผลของการใช้ยาปฏิชีวนะระหว่างคลอดบุตรและภาวะแทรกซ้อนที่พบหลังคลอด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Rational use of Antibiotics during Labor and occurrencence of postpartum complications 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 215/2561 ลว.5 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธาร จันทะวงศ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 215/2561 ลว.5 กค.2561