2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150018-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มาลัยพร กัณฑา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MALAIPORN KANTHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การกลับเข้ารับบริการซ้ำในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และโรคปอดบวมในผู้ป่วยนอก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Revisit among outpatients with respiratory tract infections and pneumonia 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 223/2561 ลว.9 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวทางการรักษาสำหรับโรคปอดอักเสบชุมชนจากเชื้อแบคทีเรีย ในแผนกผู้ป่วยนอก 
ชื่อวารสาร เภสัชกรรมไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ