2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150021-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรพัชรินทร์ นนทสิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPATCHARIN NONTHASIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาทางเภสัชเวทของเครื่องยาที่เรียกว่า เจตพังคี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Pharmacognostic studies of the crude drug called "Chetta Phang Khi" 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 210/2561 ลว.4 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 210/2561 ลว.4 กค.2561