2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150027-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประภัสสร คุ้มวิลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAPHASSORN KUMWILAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 32/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) แพทย์แผนไทยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชนเขตนครชัยบุรินทร์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Thai Traditional Medicine Practitioners in Combination with Local Wisdom for Postnatal Care in Community Hospitals, Nakhonchai Burin 
รายละเอียด IS 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กันยายน 2562 สอบครั้งที่ 2 ผลสอบ ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 27 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 267/2560 ลว.23 สค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-