2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสกรชตกร บัวเบา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SEKRACHATAKORN BUABAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวคิดลีนในการจัดทำร่างข้อกำหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ของสารสกัดกัญชาโดยใช้แผนที่สายธารคุณค่า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Lean Approach in Producing Draft of the Physico-chemical Specifcation of Cannabis Extract using Value Stream Mapping 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 8 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 238/2561 ลว.25 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 20/2564 ลว. 2 กพ.2564