2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150039-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดวงสุดา อภิวัฒน์ดำรงกิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DAUNGSUDA APIWATDAMRONGKIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อุบัติการณ์และการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ Clostridium difficile ของผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Incidence and risk assessment of Clostridium difficile infection in hospitalized patient at Udonthani hospital 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 58/2561 ลว.23 กพ.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สุภิญญา ตันตาปกุล คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 58/2561 ลว.23 กพ.2561