2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150040-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิภาวี วงศ์เครือศร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WIPHAWEE WONGKRUASORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาตำรับนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันยางนาและการประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of nanoemulsion formulations of Yang-na oleoresin and satisfaction evaluation in volunteers 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 266/2560 ลว.23 สค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-