2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150046-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DUANGHATAI AROONPRASERTKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ ไวรัสเฮอร์ปิสซิมเพล็กชนิดที่ 1 ของตำรับยาห้าราก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANTI-HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 1 ACTIVITY OF THAI TRADITIONAL REMEDY CALLED “YA-HA-RAK” 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 9/2562 ลว.4 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 67/2562 ลว.6 มีค.2562