2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150050-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นุศรา คันทะพรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUSARA KUNTAPROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา พิษวิทยา แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินความเสี่ยงผลต่อสุขภาพไตจากการบริโภคอาหารที่มีผลิตภัณฑ์ผงชูรสในประชากรจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RISK ASSESSMENT FOR KIDNEY HEALTH FROM CONSUMPTION OF FOODS CONTAINING MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG) IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กรกฎาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 39/2561 ลว.2 กพ.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-