2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605220009-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ดารณี จันทมิไซย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. DARANEE CHANTHAMIXAY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ใบเสมาสมัยทวารวดีในภาคอีสาน : รูปแบบบุคคลจากภาพจำหลัก สู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด รอยเสมาทวารวดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Ston Boundary Markers of The Dvaravati Period in The Isan Region : Human Postures Carved on Main Image to Temporary Dancing Arts under The Team Roi Sema Dvaravati 
รายละเอียด Stone Boundary Markers of The Dvaravati Period in The Isan Region : Human Postures Carved on Main Image to Contemporary Dancing Arts under The Show of Roi Sema 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 15 กรกฎาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะฯที่ 211/2561 ลว.24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบบุคคลจากใบเสมาสมัยทวารวดีในภาคอีสาน : การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด รอยเสมาทวารวดี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 4 อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 915-928  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่มที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper