2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605220014-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีระเดช ศรีชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERADATE SRICHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) หมอลำกะเทย : อัตลักษณ์ และบทบาท สู่การสร้างสรรค์หมอลำประยุกต์ ชุดหมอลำพันธ์ใหม่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Mohlum Ladyboy : Identity and Role to Creates Mohlum Contemporary Perform entitled Mohlum Phan Mai 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะฯที่ 213/2561 ลว.24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-