2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605320002-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฑิตฐิตา บุญเจียม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DITTHITA BOONJIAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา : การศึกษาเชิงประจักษ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANALYZING OF SPORTS TOURIST BEHAVIOR : EMPIRICAL STUDY IN BURIRAM PROVINCE 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 2563 ห้องสอบ 1303 เวลา 10.00 น.
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 5 พฤษภาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลการสอบ คือ ผ่าน
F แจ้งผลสอบ ผลการสอบ คือ PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 17/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ยกเลิกคำสั่ง 034/2561 อ.พชร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 17/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562