2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605320013-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัณฑนา วงศ์วรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANTANA WONGWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Determinants for Service Satisfaction at Khonkaen Hall: Central Plaza Khonkaen 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 สิงหาคม 2562 ผลการสอบ คือ สอบผ่านตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับที่ 6/2562 ลว. 13 ส.ค. 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2562 ห้องสอบ 1305 เวลา 11.00 น.
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 2563 ห้องสอบ 1303 เวลา 09.00 น.
F แจ้งผลสอบ ผลการสอบ คือ PASS
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลการสอบ คือ สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 16/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 16/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562