2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605320015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ลิขิต ปลาหนองโปร่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LIKHIT PLANONGPRONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTORS AFFECCTING PURCHASE OF LIFE INSURANCE IN LOEI PROVINCE 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 สิงหาคม 2562 ผลการสอบ คือ สอบผ่านตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับที่ 6/2562 ลว. 13 ส.ค. 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (ฝั่ง 9 ชั้น)
D อนุมัติเค้าโครง 14 กันยายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลการสอบ คือ ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-