2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605320023-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เฉลิมชาติ ชัยวิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHALERMCHART CHAIVILA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) DETERMINANTS OF LOAN REPAYMENT FROM CUSTOMERS OF THE BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES: BAN PHUE BRANCH, UDON THANI PROVINCE 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 สิงหาคม 2562 ผลการสอบ คือ สอบผ่านตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับที่ 6/2562 ลว. 13 ส.ค. 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-