2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605740105-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรณิสา สำราญใจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ONNISA SUMRANJAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) แนวทางการเพิ่มยอดการเข้าใช้บริการห้องพักของดิเอาล์ เขาค้อ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) GUIDELINES FOR INCREASING ROOM USAGE OF THE OWL KHAOKHO RESORT, KHAOKHO DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 กันยายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. อัมพน ห่อนาค คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 16/2562 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-