2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605740113-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อำนวย ไชยสงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUMNUAY CHAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) แนวทางในการเพิ่มยอดขายร้านชาไข่มุกมิสเตอร์ปิง(MR.PING BUBBLE TEA ) อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE GUIDELINE FOR INCREASING SALES OF MR.PING BUBBLE MIKE TEA IN MUANG DISTRICT KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 30 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 217/2561 ลว. 28 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางในการเพิ่มยอดขายร้านชานมไข่มุกมิสเตอร์ปิง (MR. PING BUBBLE MILK TEA) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น THE GUIDELINE FOR INCREASING SALES OF MR. PING BUBBLE MILK TEA IN MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติประจําปี 2562  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 ถึง 22 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑัตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 205-210  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper