2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605740152-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เอกวิชญ์ โคตรมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AKAWIT KOTHMEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 126/2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายสาขาของบริษัท ทีซีสโตร์ จำกัด อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE FEASIBILITY STUDY OF BRANCH EXPANSION TC-STORE COMPANY LIMITED, RONGKHAM DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 30 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กันยายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 41/2562 ลว. 9 เมษายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-