2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607020012-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรุณฉาย อุนาศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARUNCHAI UNASRI
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กราฟีนควอนตัมด็อทและคาร์บอนด็อทที่เสริมด้วยไนโตรเจนและซัลเฟอร์เพื่อเป็นเซนเซอร์ฟลูออเรสเซนต์แบบเปิด-ปิดสัญญาณสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) NITROGEN AND SULFUR CO-DOPED GRAPHENE QUANTUM DOTS AND CARBON DOTS AS FACILE FLUORESCENCE TURN-ON/OFF SENSORS FOR HEAVY METALS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 549/2562 ลว 22 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 628/2562 ลว 13 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 23 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 19/2562 ลว 10 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-