2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607020028-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. ภัทรวิทย์ ปรุงเรณู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. PATTARAWIT PRUNGRENOO
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความผิดปกติของโครโมโซมและพยาธิวิทยาของปลาที่ได้รับ โลหะหนักบริเวณเหมืองแร่ทองคำ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND HISTOPATHOLOGY OF FISH AFFECTED FROM HEAVY METALS AROUND GOLD MINE AREA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 275/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 พฤษภาคม 2561 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 982/2561 ลว 7 พ.ย. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 280/2562 ลว. 17 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 906/2560 ลว 1 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 359/2562 ลว 21 พฤษภาคม 2562