2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020033-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สายทิพย์ ลิ้มตระกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAITHIP LIMTRAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างแบบปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับแก้ปัญหาการประมาณค่าฟังก์ชันและการจำแนก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) MODIFIED DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM TO TRAIN NEURAL NETWORKS FOR SOLVING FUNCTION APPROXIMATION AND CLASSIFICATION PROBLEMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 214/2562 ลว 15 มี.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 335/2562 ลว 13 พ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 7 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 930/2560 ลว 7 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-