2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020037-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประกายดาว พันธ์คำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAKAIDAO PANKAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเตรียมโลหะออกไซด์ในเลเยอร์ซิลิเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) FABRICATION OF METAL OXIDES IN LAYERED SILICATES FOR ENHANCING PHOTOCATALYTIC PERFORMANCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ทิ่ 835/2562 ลว 10 ต.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ทิ่ 379/2563 ลว 11 มิ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ทิ่ 622/2561 ลว 16 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-