2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020042-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรรณิกา หมุนสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WANNIGA MUNSUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 118/2560) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ชีววิทยาของพืชพื้นเมืองและพืชนำเข้าวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) บางชนิดในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) BIOLOGY OF SOME NATIVE AND INTRODUCED PLANTS IN ASTERACEAE IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 888/2560 ลว 31 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 84/2561 ลว.5 ก.พ. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 932/2560 ลว 7 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-