2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020047-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. WAI PHYO MON ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. WAI PHYO MON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การคัดแยกเชื้อและการตรวจสอบกิจกรรมของแบคทีเรียในการลดสีย้อมผ้า 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ISOLATION AND EXAMINATION OF BACTERIA FOR DECOLORIZATION OF TEXTILE DYES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 921/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤศจิกายน 2561 PASS
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 271/2562 ลว 5 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. โสภณ บุญลือ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 376/2561 ลว 27 เมษายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 376/2561 ลว 27 เมษายน 2561